tisdag, mars 18, 2003

Bortom tal och skrift

Kultursidan, Västerbottens-Kuriren 030318


Ett centralt tema i Fredrik Lindströms teveprogram Värsta språket, liksom i hans bok Världens dåligaste språk, är att höja talspråkets status och bejaka språkets förändring. Därav hans roliga ironi med olika språkpoliser.
     Utgångspunkten är att språk är föränderligt och avsett för kommunikation. Det är när kommunikationen inte fungerar – när vi inte förstår varandra – som det är något fel på språket. Inte annars.
     Helt invändningsfritt borde inte hans resonemang vara. Att hävda att talspråket har lägre status än skriftspråket är lite förvånande. Är det inte från talspråket de flesta, för att inte säga alla förändringar i Svenska akademins ordlista kommer?
     Att det är rimligt att skriva mejl i stället för elektronisk post tyder väl snarare på att talspråket har en inte alltför låg status.
     Lindström påstår även i Världens dåligaste språk att den ökade datoranvändningen bidrar till att språket cementeras fast och hindrar förändring – att vi uppfattar språket som något förutbestämt.
     Det är också förvånande. Har aldrig Fredrik Lindström chattat? Aldrig besökt den för ungdomar så enormt populära sajten Lunarstorm eller någon annan chatplats på Internet?
     I så fall är det dags att visa hur talspråket formligen sprutar över chatfönstren. Besök ”Lunariseraren”.
     Med humor, en knivsegg ironi, men även viss överensstämmelse översätter Lunariseraren en text till chatspråk, där det är uppenbart att skriftspråket inte äger alltför hög status.
     Denna artikel, exempelvis, skulle se ut som artikeln intill på chatspråk. Bäva månde språkpolisen.

------------------------------------------

bOrTom tal å typ zkRIfT

ett ceNTraLt Tema i frEdJik LindZTrÖMz TEvEprogram värzta zPråket, Likzom i Hanz bok världenz dÅligAZtE ZPRÅk, e att hÖja TAlZpråketz ZTatuZ Å bejAka ZpråKetz föRänDrinG.... däRav haNz roliga typ IrOni mE Olika zpråkpolizEr...
     uTgånGZpunktEn typ e Att zpRÅk e föräNDejlIT å Avzett FÖj KOmmUnikAtion... D e typ när KommunikaTionEn IntE Fungejar typ – nÄr typ vI inte typ förztår varandja – zom d e typ nåt feL pÅ ZpRÅket..... *ler* intE annarz.
     helt INvÄndniNgzfJitT boRdE iNTe typ hanz jEZonemang Va... *skrattar* azzå att typ hävda Att talzPrÅket har läGre ztAtUz Än zkriftZpJåket e liTe förVåNande.... *ler* e d iNte fjÅn taLzPjÅket dom fLezTA, föJ aTT typ Inte ZÄga alla föJäNdrINgAr i Zvenzka typ akAdeminz OrdlIzta kOmMEr?
     AtT D e rimliT att ZKJIva mejl I ztälLet föj EleKtroNizk poZT Tydej typ väl znAjAre pÅ att Talzpråket typ har eN inte alltför låG ztAtUZ.
     lInDztröM påztår ävEn I vÄRldenz dåLiGazTe zPråK att den ökAde daTorANvänDnIngeN bidRaR tE atT zpJåkEt CeMentERaZ FazT typ å hindRAr fÖräNdrIng – typ aTt vi uppfAttAR ZPRåkeT Zom nåt förutbEztÄmt.... typ
     dEt e OKKzÅ FörvÅnANDe.... *ler* hAJ aLdjig frEdRik linDzTröm chattaT??? AlDRIg BezÖkt dEN För uNGDomaR zÅ eNormT populärA zajten luNarztorm lr nÅn anNan chAtplaTz typ på intEjNeT? *ler*
     i typ zå Fall e d Dagz att Viza Hur typ TalzpJÅkeT FOrmLIgen ZPrutAj öVer chaTfönZtjen.... *ler* typ bEzök ”lunarizerajEn” !!!! *ler*
     med humOR, en typ kNiVzegg IroNi, men äVeN vIzz typ övejEnZzTämMeLZe ÖveRzättER luNArIZeraren en text typ te chatzPråk, där D typ e upPenBart att zkriftzpråkEt inte ägeJ typ alltFöR höG typ zTATUZ.... *skrattar*
     dEnna artikel, typ exEmpelViz, zkUlle ZE ut typ zOm aRtiKeLn intilL på chatzPRåk. bÄvA månde zPjåkPolizen.. *ler*

Inga kommentarer: