tisdag, mars 16, 2010

Det ojämställda RUT-avdraget

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 100316

Det var fasligt vad RUT-avdraget kom att handla om enbart ekonomi och arbete. Givet vissa utgångspunkter hävdar somliga att RUT-avdraget är samhällsekonomiskt lönsamt, givet andra är det olönsamt. Men vart tog genusperspektivet vägen?
           Hittills har RUT-avdraget utnyttjats av främst medel- och höginkomsttagare. En kvalificerad gissning är att det är medelklassens kvinnor (och män) som främst utnyttjar subventionen för att underlätta sin karriär, vilket också är syftet med avdraget, enligt många debattörer.
           På så sätt slipper de dubbelarbetet (eftersom merparten av hemarbetet fortfarande utförs av kvinnor), i stället för att fördela hemarbetet jämlikt mellan hushållsmedlemmarna.
           Så ska medelklassens kvinnor få tid att göra karriär: att överlåta hemarbete till andra kvinnor. Då ökas den numerära jämställdheten i näringslivets högre skikt. Är inte det en bra jämställdhetspolitik?
           Nej. Så ser en jämställdhetspolitik ut om man inte införlivar klassbegreppet i genusanalysen. En fortsatt underordning av de lägre klasserna blir nödvändig för att medelklassens kvinnor ska göra karriärer i företagens manligt uppbyggda strukturer.
           Skatteavdrag för hushållstjänster innebär att konservera näringslivets manligt bestämda villkor för dess övre skikt, och att underlätta för kvinnor att agera på dessa manliga villkor. Det är usel jämställdhetspolitik.
           Om vi med politiska medel vill uppnå jämställdhet mellan könen måste detta uppnås på alla nivåer i samhället. Jämställdhet enbart för privilegierade kvinnor skapar eller vidmakthåller en underordning av andra kvinnor. Klassanalysen måste med. För att inte tala om etnicitet; vilka kvinnor är det som städar?
           En bättre jämställdhetspolitik skulle försöka förändra arbetsvillkoren för både kvinnor och män, så att vardagens pussel inte blir oöverstigligt. Det centrala måste vara att produktionen inte överordnas reproduktionen.
           Så länge produktionen överordnas livet underordnas kvinnorna männen, eftersom produktionen organiseras på männens traditionella villkor.
           Och RUT-avdraget bidrar till att konservera denna ojämlikhet.

Inga kommentarer: