onsdag, november 20, 2013

Integritet förutsätter friktion

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 131120

Ekots avslöjande om att Säpo och övriga brottsbekämpande myndigheter förhandlar med data- och teleoperatörer om att få automatiserad tillgång till medborgarnas trafikdata väcker rättmätig bestörtning.

            Det var inte tänkt att 2012 års riksdagsbeslut om att införa datalagringsdirektivet skulle innebära en automatiserad övervakning, utan att operatörerna skulle lämna ut trafikuppgifter efter en specifik förfrågan, där det misstänkta brottet skulle nå en väsentlig bit på straffskalan.
            För att förhindra att det ursprungliga syftet med datalagring inte överskrids krävs emellertid friktion. Friktion skapas bäst i lagtexter, eftersom lagar är omständliga att förändra. Friktion skapas genom att öka detaljeringsgraden i lagtexterna: med hög detaljeringsgrad blir det svårare att använda lagrade trafikdata på nya och kanske oförutsedda sätt. Att förhindra ändamålsglidning, med annat ord.

Det är alltså friktionen som stärker medborgarnas integritet, och reducerar risken för integritetsintrång, genom att minimera risken för ändamålsglidning.

            I detta fall, där Säpo vill se en automatiserad övervakning av medborgarnas data- och teletrafik, möjliggörs denna ändamålsglidning av en alltför låg friktion i lagen om datalagring.
            I regeringens lagrådsremiss som föregick 2012 års riksdagsbeslut försvarades just denna frånvaro av friktion: "Själva lagringsskyldigheten ska anges i lag medan den närmare utformningen i huvudsak kan regleras genom förordning. Många remissinstanser har invänt mot detta och anfört att den närmare regleringen av lagringsskyldighetens omfattning bör ske genom lag. Huvudskälet till detta är att integritetsintrångets omfattning bör återfinnas i lag för att inte kunna utvidgas utan riksdagens medverkan" (s 28).

Så bäddade man, trots flera remissinstansers invändningar, för den ändamålsglidning som vi nu ser när Säpo och andra vill skapa en automatiserad övervakning av medborgarnas trafikdata. Med en högre grad av friktion i lagtexten hade Säpos önskemål tvingats passera lagstiftaren för en lagändring.

            Och därmed skulle Säpos önskan bli föremål för offentlig debatt.

Inga kommentarer: