onsdag, april 06, 2016

Offentlig konst som Open Access

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 160406

Så har Högsta Domstolen fattat beslut (mål nr Ö 849-15, den 4/4 2016) i frågan om Wikimedia får tillhandahålla en öppen och ickekommersiell databas över bilder av konstverk uppförda på allmän plats i Sverige, efter en anmälan från föreningen Bildupphovsrätt i Sverige.
         HD:s beslut är att Wikimedia inte har den rätten, utan upphovsrättslagen stipulerar att det är konstverkens upphovspersoner som innehar rätten att förfoga över sina verk och deras tillgängliggörande.
        Detta har kommenterats flitigt. Den vanligaste kommentaren är ramaskriet: ”Så nu får vi inte ta en selfie med ett konstverk i bakgrunden och lägga upp på sociala medier längre?”.
        Vi ska dock vara noga med att HD enbart har fattat beslut i frågan om Wikimedias rätt att upprätta en öppen databas över verken. HD:s justitieråd Lars Edlund har tydligt uttalat att det inte går att utläsa från detta beslut vad detta betyder för privatpersoner. Vi vet alltså inte vad som gäller för andra än Wikimedia.
        HD:s beslut leder åtminstone till två konsekvenser. Den ena är att vi skyndsamt bör pröva i domstol om privatpersoner får fotografera offentliga konstverk och tillgängliggöra sådana bilder på Facebook, Instagram och andra kommersiella sociala mediers databaser. Att medborgare inte vet om ett relativt etablerat beteende är olagligt eller inte är helt oacceptabelt i en rättsstat.
        Den andra konsekvensen är att när stat, landsting, kommun köper in konst för skattemedel till allmänna platser, bör enbart sådan konst köpas där verket har försetts med en öppen licens av Creative Commons-karaktär eller liknande.
        Konstnären bör självfallet få skäligt betalt när verket köps, men, som HD skriver i sitt beslut, kan konstnärernas ”…ekonomiska rättigheter […] helt eller delvis överlåtas eller upplåtas”.
        Inom vetenskapsområdet strävar man mot Open Access; att forskning som bekostas av det allmänna också ska vara fritt tillgänglig. Open Access borde även gälla offentlig konst som bekostas av det allmänna.

Inga kommentarer: