tisdag, januari 03, 2012

Entreprenören som samhällsomvälvare

Kultursidan Västerbottens-Kuriren 120103

Entreprenören är het just nu. Från högstadiet upp till högskolan ska vi tränas i entreprenörskap. För ett par år sedan publicerade regeringen en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Entreprenörskap ”… ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet”. Även inom EU anges entreprenörskap vara en nyckelkompetens för framtiden.
      Inom pedagogiken har man börjat tala om entreprenöriellt lärande. I Skolverkets skrift Entreprenörskap i skolan definierar det entreprenöriella lärandet som ”… att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker”.
      Med entreprenörskap avser regeringen i allt väsentligt att träna elever och studenter att starta och driva företag, om att omsätta idéer till ”något värdeskapande”, som det formuleras i regeringens strategi.
      Frågan är om vi kommer att utbilda entreprenörer i både Prometheus och Narcissus anda.

Sociologen Karl Palmås redovisar i sin nya bok Prometheus eller Narcissus? (Korpen Koloni) ett antal fallstudier av entreprenörer av sinsemellan väldigt olika karaktär.
      I grekisk mytologi var Prometheus den som stal elden från gudarna och gav den till människorna, vilket har blivit en symbol för att stå upp mot gudar och andra auktoriteter. Den entreprenörielle Prometheus är en person som politiserar sitt entreprenörskap, som vill bygga en ny värld, en samhällsomvälvare.
      Narcissisten är av en annan karaktär. Narcissus var den vackre ynglingen som förälskade sig i sin egen spegelbild. Den entreprenörielle narcissisten är en person som uppvisar intressen enbart för pengar, makt och inflytande, där andra i omgivningen används som instrument för att entreprenören ska nå framgång.
      Palmås tar The Pirate Bay och klädföretaget Dem Collective som exempel på politiska entreprenörer. Dem Collective är ett företag som producerar bomullskläder utifrån principen om rättvis handel. I stället för att engagera sig i miljöpolitiska organisationer, startar man ett företag för att genom sin verksamhet visa hur ekonomin kan eller måste fungera.
      På samma sätt menar Palmås att Pirate Bay måste förstås som förändrare av kulturen i samhället, där förändringen sker med teknisk utveckling: Pirate Bay tar en distributionsteknik för digital kultur och ger den till människorna, i Prometheus anda.
      Ett ytterligare exempel i denna anda är förre ABB-direktören Percy Barnevik och hans engagemang i organisationen Hand in Hand, där syftet är hjälp till självhjälp i Indiens fattigare områden. Här kombineras utbildning i entreprenörskap med mikrokrediter, vilket bidrar till människors förmågor att snabbt bli självförsörjande.

Karl Palmås fallstudier ger ovanliga och intressanta infallsvinklar på entreprenörskap. Förhoppningsvis utbildar Sveriges utbildningsväsende inte enbart entreprenörer i Narcissus anda, utan visar också hur entreprenören kan bli en politisk förändringsaktör i Prometheus anda.
      Alla som undervisar i entreprenörskap bör ta till sig såväl beskrivningarna som de teoretiska resonemangen i boken Prometheus eller Narcissus.

Inga kommentarer: